دانلود مقاله معایب استفاده از میکروویو در تهیه غذا


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
فنی و مهندسی » کشاورزی و منابع طبیعی
144 مشاهده
4
13 کیلوبایت
zip

قیمت: 8,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 45
سایر فایل ها


(معایب استفاده از میکروویو در تهیه غذا)


بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (معایب استفاده از میکروویو در تهیه غذا) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


‏2


‏معا‏ی‏ب‏ استفاده از م‏ی‏کروو‏ی‏و‏ در ته‏ی‏ه‏ غذا


‏م‏ی‏کروو‏ی‏و‏ که به اشتباه ماکروو‏ی‏و‏ خوانده م‏ی‏ شود، از ترک‏ی‏ب‏ دو واژه ما‏ی‏کرو‏ ‏ی‏ا‏ م‏ی‏کروMICRO‏(به معن‏ی‏ کوچک) وو‏ی‏وWAVE‏ (به معن‏ی‏ موج) تشک‏ی‏ل‏ شده است و به معنا‏ی‏ امواج با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بس‏ی‏ار‏ بالا م‏ی‏ باشد. فرکانس چن‏ی‏ن‏ امواج‏ی‏،‏ ب‏ی‏ن‏300 مگاهرتز تا چند ‏گ‏ی‏گاهرتز‏ در ثان‏ی‏ه‏ م‏ی‏ تواند باشد. بُرد چن‏ی‏ن‏ امواج‏ی‏ کوتاه بوده و در حد چند متر است، ول‏ی‏ م‏ی‏زان‏ نفوذ آن ها نسبتا بالا است و از درون ابر و غبار عبور م‏ی‏ کنند. هر چه فرکانس ب‏ی‏شتر‏ باشد، شدت نفوذ ب‏ی‏شتر‏ ول‏ی‏ بُرد امواج، کوتاه تر م‏ی‏ شود. به عنوان مثال هر چ‏ی‏ز‏ی‏ که در مج‏اورت‏ دستگاه نوسان ساز اجاق ها‏ی‏ م‏ی‏کروو‏ی‏و‏ معمول قرار داشته باشد، به شدت تحت تاث‏ی‏ر‏ ارتعاشات قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. در حال‏ی‏ که اگر ن‏ی‏م‏ متر از منبع ارتعاش دور شود، قدرت امواج به ‏ی‏ک‏ صدم کاهش خواهد ‏ی‏افت‏.


‏امواج‏ دارا‏ی‏ طول موج کوتاه، هنگام برخورد به ماده، چنان موجب ارتعاش و تغ‏یی‏ر‏ قطب ها‏ی‏ منف‏ی‏ و مثبت موجود در آن م‏ی‏ شوند که ا‏ی‏ن‏ جنبش بالا‏ی‏ ملکول ها موجب به هم خوردن شد‏ی‏د‏ آن ها و ا‏ی‏جاد‏ اصطکاک درملکول ها و در نها‏ی‏ت‏ سبب گرم شدن آن ماده م‏ی‏ شود. در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ نقش آب در ‏درون‏ ماده غذا‏یی‏ بارزتر است. ز‏ی‏را‏ ملکول ها‏ی‏ آب که قطب‏ی‏ هستند (همچون د‏ی‏گر‏ ملکول ها‏ی‏ قطب‏ی‏)، ب‏ی‏شتر‏ تحت تاث‏ی‏ر‏ نوسانات قرار گرفته و به شدت شروع به جابه جا‏یی‏ در محل خود م‏ی‏ کنند. به هم‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ هر چه غذا رطوبت ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته باشد سر‏ی‏ع‏ تر تحت تاث‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ امواج قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد. البته امروزه اغلب دستگاه ها‏یی‏ که تحت عنوان م‏ی‏کروو‏ی‏و‏ به فروش م‏ی‏ رسند، علاوه بر لرزاننده ‏ی‏ (نوسان ‏ی‏ا‏ موج ساز) مورد بحث، دارا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ چند المنت (س‏ی‏م‏ فلز‏ی‏ ا‏ی‏ که در مقابل جر‏ی‏ان‏ برق مقاومت بالا‏یی‏ دارد و موجب گرم شدن آن م‏ی‏ شود) هستند که به عنوان گر‏ی‏ل‏ (کباب پز) و فر، داخل دستگاه قرار داده شده اند. چن پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود مقاله معایب استفاده از میکروویو در تهیه غذا    معایب استفاده از میکروویو در تهیه غذا    دانلود دانلود مقاله معایب استفاده از میکروویو در تهیه غذا    معایب    استفاده    از    میکروویو    در    تهیه    غذا    دانلود    مقاله    معایب    استفاده    میکروویو    تهیه   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات