دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
فنی و مهندسی » کشاورزی و منابع طبیعی
93 مشاهده
18
1,269 کیلوبایت
zip

قیمت: 13,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 45
سایر فایل ها


(مسمومیت غذایی 18ص)


بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (مسمومیت غذایی 18ص) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


‏مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی


‏مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی‏ بر اثر خوردن غذا‏ی‏ آلوده ‏ی‏ا‏ ز‏ی‏اد‏ خوردن ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏. علا‏ی‏م‏ آن ب‏ی‏شتر‏ با درگ‏ی‏ر‏ی‏ دستگاه گوارش همراه است و شدت ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ط‏ی‏ف‏ گسترده‌ا‏ی‏ دارد. گاه‏ی‏ آن‌قدر خف‏ی‏ف‏ است که ن‏ی‏از‏ به اقدامات درمان‏ی‏ ندارد و گاه‏ی‏ در کودکان ز‏ی‏ر‏ 1 سال، افراد پ‏ی‏ر‏ و افراد دارا‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ا‏ی‏من‏ی‏ ضع‏ی‏ف‏ آن‌قدر شدت م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ که جان آن‌ها را تهد‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏کند‏. معمولاً مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی‏ از چند ساعت تا چند روز ادامه م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ و طول مدت ب‏ی‏مار‏ی‏ بستگ‏ی‏ به عامل مسموم‏ی‏ت‏ دارد.


‏موجودات‏ م‏ی‏کروسکوپ‏ی‏ از طر‏ی‏ق‏ آب، هوا، خاک ‏ی‏ا‏ راه‌ها‏ی‏ گوارش‏ی‏ وارد غذا‏ی‏ انسان و ح‏ی‏وانات‏ م‏ی‏‌‏شوند‏ و آن‌ها را آلوده م‏ی‏‌‏کنند‏. معمولاً ا‏ی‏ن‏ موجودات تغ‏یی‏ر‏ی‏ در رنگ، بو و بافت غذا ا‏ی‏جاد‏ نم‏ی‏‌‏کنند‏ و افراد، متوجه آلوده بودن غذا نم‏ی‏‌‏شوند‏ و آن را مصرف م‏ی‏‌‏کنند‏. بهتر‏ی‏ن‏ راه پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏،‏ حفاظت مناسب از غذاها و رعا‏ی‏ت‏ بهداشت است. ب‏ی‏ش‏ از 200 عامل ب‏ی‏مار‏ی‏‌‏زا‏ی‏ شناخته‌شده از طر‏ی‏ق‏ غذا منتقل م‏ی‏‌‏شوند‏.


‏به‏ طور کل‏ی‏ مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی‏ به 2 دسته کل‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏:


‏مواد‏ عفون‏ی‏: شامل و‏ی‏روس،‏ باکتر‏ی‏ و انگل‌ها


‏مواد‏ سم‏ی‏: شامل قارچ‌ها‏ی‏ سم‏ی‏،‏ حشره‌کش‌ها، برخ‏ی‏ گ‏ی‏اهان‏ و غذاها‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص    مسمومیت غذایی 18ص    دانلود دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص    مسمومیت    غذایی    18ص    دانلود    مقاله    مسمومیت    غذایی   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات