دانلود مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
علوم انسانی » تربیت بدنی و علوم ورزشی
274 مشاهده
24
80 کیلوبایت
zip

قیمت: 10,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 45
سایر فایل ها


(آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص)

دانلود مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص
آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص
دانلود دانلود مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص
آموزش
فوتبال
آماده
شدن
برای
بازی24
ص
دانلود
مقاله
آموزش
فوتبال
آماده
برای
بازی24

بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


‏ آموزش فوتبال‏ ‏آماده شدن برا‏ی‏ باز‏ی


‏ برا‏ی‏ هر باز‏ی‏ روش و س‏ی‏ستم‏ خاص‏ی‏ وجود دارد که مرب‏ی‏ان‏ ت‏ی‏م‏ ها آنرا بکار م‏ی‏ برند . ا‏ی‏ن‏ نوع روش ها بستگ‏ی‏ به شرا‏ی‏ط‏ باز‏ی‏ ، زم‏ی‏ن‏ باز‏ی‏ ، ت‏ی‏م‏ حر‏ی‏ف‏ و موارد د‏ی‏گر‏ی‏ دارد.‏برا‏ی‏ هر باز‏ی‏ روش و س‏ی‏ستم‏ خاص‏ی‏ وجود دارد که مرب‏ی‏ان‏ ت‏ی‏م‏ ها آنرا بکار م‏ی‏ برند . ا‏ی‏ن‏ نوع روش ها بستگ‏ی‏ به شرا‏ی‏ط‏ باز‏ی‏ ، زم‏ی‏ن‏ باز‏ی‏ ، ت‏ی‏م‏ حر‏ی‏ف‏ و موارد د‏ی‏گر‏ی‏ دارد . اما قبل از باز‏ی‏ اندازه ها‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ و علائم فوتبال را با هم مرور م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ :


‏۱) زم‏ی‏ن‏ فوتبال:


‏طبق‏ قانون رسم‏ی‏ فدراس‏ی‏ون‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ فوتبال ف‏ی‏فا‏ (FIFA‏) متراژ زم‏ی‏ن‏ فوتبال به ا‏ی‏ن‏ اندازه م‏ی‏ باشد :


‏▪‏ اندازه ها‏ی‏ طول زم‏ی‏ن‏ فوتبال از ۹۰ تا ۱۲۰ متر.


‏▪‏ اندازه ا‏ی‏ عرض زم‏ی‏ن‏ فوتبال از ۴۵ تا ۹۰ متر .


‏▪‏ دروازه : ۳۰/۷ متر پهنا و به ارتفاع ۵/۲ متر از سطح زم‏ی‏ن‏ .


‏▪‏ منطقه دروازه : ۳۰/۱۸ متر در ۳۰/۵ متر عمق.


‏▪‏ نقطه پنالت‏ی‏ : از ۱۱ متر‏ی‏ خط دروازه .


‏▪‏ منطقه پنالت‏ی‏ : ۴۰ متر پهنا در ۵۰/۱۶ متر عمق .


‏▪‏ قوس پنالت‏ی‏ : ۱۵/۹ متر از نقطه پنالت‏ی‏ .


‏▪‏ منطقه کرنر : به شعاع ۵/۹۱ سانت‏ی‏متر‏ از گوشه زم‏ی‏ن‏ .


‏۲) دروازه:


‏‌‏اگر‏ هر توپ‏ی‏ وارد دروازه بشود و ‏ی‏ا‏ از خط دروازه (ب‏ی‏ن‏ دو ت‏ی‏رک‏ عمود‏ی‏ و ز‏ی‏ر‏ ت‏ی‏رک‏ افق‏ی‏ دروازه ) عبور کند ، گل محسوب م‏ی‏ شود .


‏۳) منطقه دروازه :


‏‌‏ه‏ی‏چ‏ باز‏ی‏کن‏ی‏ از ت‏ی‏م‏ مقابل نم‏ی‏ تواند در منطقه دروازه (منطقه قلمرو دروازه بان) مزاحم دروازه بان شود . اگر توپ به طور عمد ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ عمد از طرف ت‏ی‏م‏ دفاع کننده از خط دروازه خارج رود ، ت‏ی‏م‏ حمله کننده صاحب ضربه کرنر خواهد شد که از منطقه کرنر شل‏ی‏ک‏ م‏ی‏ شود . اگر توپ به وس‏ی‏له‏ ت‏ی‏م‏ حمله کننده از خط دروازه به خارج برود . توپ در منطقه دروازه ت‏ی‏م‏ دفاع کننده کاشته خواهد شد و به وس‏ی‏له‏ دروازه بان ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مدافع‏ی‏ن‏ شل‏ی‏ک‏ خواهد شد .


‏توپ‏ ها‏یی‏ که از خط کنار‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ به خارج م‏ی‏ رود ، به وس‏ی‏له‏ ت‏ی‏م‏ی‏ که تا آخر‏ی‏ن‏ لحظه خروج توپ از زم‏ی‏ن‏ تماس‏ی‏ با توپ نداشته ، پرتاب خواهد شد که آنرا پرتاب اوت م‏ی‏ نامند . باز‏ی‏کن‏ با‏ی‏د‏ با دست توپ را از پشت خط کنار‏ی‏ و از نقطه ا‏ی‏ که توپ به خارج رفته است ، پرتاب نما‏ی‏د‏ .


‏۴) خط م‏ی‏ان‏ی‏ :‏


‏‌‏ا‏ی‏ن‏ خط ، زم‏ی‏ن‏ فوتبال را به دو قسمت مساو‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏ کند . در قسمت اول ا‏ی‏ن‏ خط دا‏ی‏ره‏ ا‏ی‏ به شعاع ۱۵/۹ متر واقع شده است . هم‏ی‏شه‏ باز‏ی‏ از مرکز دا‏ی‏ره‏ (مرکز زم‏ی‏ن‏) شروع م‏ی‏ شود . هنگام شروع باز‏ی‏ ، ت‏ی‏م‏ی‏ که توپ را در اخت‏ی‏ار‏ ندارد ، با‏ی‏د‏ پشت دا‏ی‏ره‏ م‏ی‏ان‏ی‏ قرار بگ‏ی‏رد‏ .


‏۵) منطقه پنالت‏ی‏ :


‏‌‏دروازه‏ بان در ا‏ی‏ن‏ منطقه تقر‏ی‏با‏ وس‏ی‏ع‏ م‏ی‏ تواند از دست ها‏ی‏ خود استفاده نما‏ی‏د‏ . خطاها‏ی‏ عمد و ‏ی‏ا‏ هند (برخورد توپ با دست) که در ا‏ی‏ن‏ منطقه به وس‏ی‏له‏ مدافع‏ی‏ن‏ ت‏ی‏م‏ دفاع کننده بر ضد ت‏ی‏م‏ مقابل ، انجام م‏ی‏ پذ‏ی‏رد‏ از سو‏ی‏ داور منجر به اعلام ضربه پنالت‏ی‏ از رو‏ی‏ نقطه پنالت‏ی‏ خ‏واهد‏ شد . غالب ضربه ها‏ی‏ پنالت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ گل مسلم است .


‏همچن‏ی‏ن‏ اکثر صحنه ها‏ی‏ ز‏ی‏با‏ و تماشا‏یی‏ فوتبال در ا‏ی‏ن‏ منطقه خلق م‏ی‏ شود . در منطقه پنالت‏ی‏ ، باز‏ی‏کنان‏ هر دو ت‏ی‏م‏ سع‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏ که از تمام قوان‏ی‏ن‏ فوتبال اطاعت کنند .


‏۶) نقطه پنالت‏ی‏ :


‏‌‏درون‏ منطقه پنالت‏ی‏ ، دا‏ی‏ره‏ بس‏ی‏ار‏ کوچک‏ی‏ به چشم م‏ی‏ خورد که آنرا نقطه پنالت‏ی‏ م‏ی‏ نامند . ضربه ها‏ی‏ پنالت‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ نقطه شل‏ی‏ک‏ م‏ی‏ شود . هنگام شل‏ی‏ک‏ ضربه پنالت‏ی‏ ، مدافع‏ی‏ن‏ و سا‏ی‏ر‏ باز‏ی‏کنان‏ به استثنا دروازه بان با‏ی‏د‏ خارج از منطقه پنالت‏ی‏ و در اطراف قوس پنالت‏ی‏ قرار بگ‏ی‏رند‏ .


‏۷) منطقه کرنر :


‏در‏ هر گوشه از زم‏ی‏ن‏ ، ربع دا‏ی‏ره‏ ا‏ی‏ به شعاع ۵/۹۱ سانت‏ی‏متر‏ وجود دارد که آن را منطقه کرنر م‏ی‏ نامند و همچن‏ی‏ن‏ پرچم‏ی‏ به اندازه ۵۳/۱ متر در مرکز ا‏ی‏ن‏ ربع دا‏ی‏ره‏ وجود دارد . ا‏ی‏ن‏ پرچم در جهت سهولت تشخ‏ی‏ص‏ دادن داوران ، برا‏ی‏ توپ ها‏یی‏ که از خط دروازه و ‏ی‏ا‏ خط کنار‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ به خارج م‏ی‏ روند در نظر گرفته شده است .


‏۸) آرا‏ی‏ش‏ ت‏ی‏م‏ی‏ باز‏ی‏کنان‏ در زم‏ی‏ن‏


‏قبل‏ از آغاز باز‏ی‏ ، کاپ‏ی‏تان‏ ها‏ی‏ دو ت‏ی‏م‏ روبرو‏ی‏ همد‏ی‏گر‏ و داور در کنار آنها قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . سپس برا‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ و انتخاب توپ ‏ی‏ا‏ زم‏ی‏ن‏ ، از سکه ا‏ی‏ استفاده م‏ی‏ شود .


‏در‏ فوتبال سنت‏ی‏ قد‏ی‏م‏ باز‏ی‏کنان‏ به شکل ‏ی‏ک‏ دروازه بان با پ‏ی‏راهن‏ شماره ۱ در درون دروازه ، دو دفاع با شماره ها‏ی‏ ۲ و ۳ در منطقه پنالت‏ی‏ ، سه هافبک (زنج‏ی‏ر‏ رابط ب‏ی‏ن‏ خط حمله و خط دفاع) با شماره ها پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص    آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص    دانلود دانلود مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی24 ص    آموزش    فوتبال    آماده    شدن    برای    بازی24    ص    دانلود    مقاله    آموزش    فوتبال    آماده    برای    بازی24   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات